PROJEKTY

Zakres realizowanych prac projektowych obejmuje:

 • Prace przedprojektowe (studia, prognozy, programy, analizy),
 • Wstępne koncepcje projektowe,
 • Koncepcje programowo – przestrzenne,
 • Programy funkcjonalno – użytkowe,
 • Projekty budowlane,
 • Projekty wykonawcze,
 • Dokumentację powykonawczą,
 • Projekty technologiczne,
 • Prace geodezyjne,
 • Badania geologiczne,
 • Opracowania związane z ochroną środowiska,
 • Specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru,
 • Dokumentacja kosztorysowa:
  • Przedmiary robót,
  • Kosztorysy inwestorskie,
  • Zbiorcze zestawienia kosztów,
  • Zestawienie kosztów zadania,
 • Dokumentacja eksploatacyjna obiektów technologicznych:
  • Dokumentacja UDT / TDT,
  • Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji i remontów.