Pracownia instalacji i hydrotechniki

Kierownik pracowni: mgr inż. Alina KIELIŃSKA – GOMUŁKA
tel. 71 339 98 98 wew. 254
e-mail: akielinska-gomulka@cuprumprojekt.pl

Oferta usług:

  • projekty obiektów gospodarki wodnej i ściekowej takich jak ujęcia wody, pompownie, oczyszczalnie ścieków, komunalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne, przemysłowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, systemy hydrotransportu oraz zbiorniki retencyjne,
  • projekty systemów odwodnieniowych powierzchniowych,
  • projekty odwodnień kopalni,
  • projekty renowacji starych sieci wodno-kanalizacyjnych,
  • analiza systemów gospodarki wodnej pod kątem obniżenia zużycia wody,
  • analiza systemów gospodarki wodnej pod kątem obniżenia zużycia energii elektrycznej,
  • projekty składowisk odpadów przemysłowych,
  • operaty wodno-prawne,
  • sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami.

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu programów Autodesk AutoCAD.