Pracownia ekonomiczno – kosztowa

Kierownik pracowni: Władysław DOBROWOLSKI
tel. 71 339 98 98 wew. 296
e-mail: wdobrowolski@cuprumprojekt.pl

Oferta usług:

• opracowania kosztowe na etapie studium przedinwestycyjnego, koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego i wykonawczego, w tym:
–  zestawienie kosztów obiektów (ZKO),
–  preliminarze kosztów (PK),
–  indywidualne szacunkowe wyceny obiektów,
–  zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK),
–  zestawienie kosztów zadania (ZKZ),
• opracowania kosztorysowe,
• przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,
• kosztorysy ofertowe i wyceny wstępne obiektów budowlanych,
• kalkulacje indywidualne robót poza zakresem KNR.

Opracowania sporządzamy przy użyciu programów Ms OFFICE, oraz programów kosztorysowych Norma PRO, Norma STANDARD.