Oferta

Firma świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi projektowej przedsięwzięć inwestycyjnych, na wszystkich etapach realizacji, od opracowań studialnych, ekspertyz, zestawień kosztów zadania, analiz techniczno-ekonomicznych, koncepcji programowo- przestrzennych, przez projekty technologiczne, budowlane i wykonawcze, do nadzoru nad wykonawstwem, w branżach:

 • technologie przemysłowe i specjalistyczne,
 • konstrukcje maszyn i urządzeń,
 • planowanie przestrzenne,
 • architektura,
 • konstrukcje budowlane i specjalistyczne,
 • instalacje i sieci sanitarne,
 • instalacje i sieci elektryczne,
 • instalacje i sieci teletechniczne,
 • automatyka,
 • energetyka,
 • ciepłownictwo,
 • hydrotechnika,
 • wentylacja i klimatyzacja kopalń,
 • górnictwo,

budownictwa górniczego, przemysłowego, ogólnego i specjalistycznego.

Szczegółowy zakres działalności naszego biura znajduje się poniżej, zakres realizowanych prac projektowych na stronie PROJEKTY, a szczegółowa oferta usług wykonywanych przez poszczególne pracownie projektowe na stronie PRACOWNIE PROJEKTOWE.

Prowadzimy również obsługę w zakresie prowadzenia spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.

Budownictwo górnicze:

 • projekty zagospodarowania złoża,
 • projekty budowy nowych oraz modernizacji i rozbudowy istniejących kopalń,
 • projekty techniczne obudów górniczych, szybów, podszybi, zbiorników retencyjnych i wyrobisk do załadunku skipów, składów materiałów wybuchowych, wyrobisk udostępniających, tam wodnych, punktów załadowczych urobku,
 • projekty głębienia szybów o głębokości do 1 500 metrów, w różnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych, także metodami specjalnymi, w tym mrożenia górotworu,
 • projekty centralnej klimatyzacji kopalń oraz stacji wentylatorów głównego przewietrzania,
 • projekty odwadniania kopalń,
 • projekty technologii transportu pionowego i poziomego kopalń oraz związanych z tym obiektów technologicznych,
 • projekty maszyn i urządzeń transportu pionowego w szybach pionowych oraz pochyłych,
 • projekty maszyn i urządzeń dla głębienia szybów i drążenia chodników w kopalniach,
 • projekty kopalnianych systemów transportowych oponowych, taśmowych i szynowych,
 • projekty systemów i obiektów gospodarki materiałowej kopalń,
 • projekty obiektów administracyjno socjalnych, w tym łaźni górniczych.

Budownictwo przemysłowe:

 • projekty wielobranżowe hal produkcyjnych i magazynowych,
 • projekty technologiczne i konstrukcyjne przeróbki mechanicznej surowców mineralnych, w tym zakłady wzbogacania rud,
 • projekty technologiczne i konstrukcyjne specjalistycznych instalacji przemysłowych,
 • projekty urządzeń zaplecza technicznego dla przemysłu, w tym wydobywczego,
 • indywidualne projekty konstrukcji maszyn i urządzeń nietypowych,
 • projekty techniczne systemów transportu ciągłego i cyklicznego,
 • projekty obiektów i instalacji przemysłowych ciepłownictwa, chłodnictwa i wentylacji,
 • projekty obiektów energetycznych średniego i niskiego napięcia,
 • projekty zagospodarowania terenu, w tym koordynacja sieci uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i szaty roślinnej, drogi i place, budowle i konstrukcje inżynierskie oraz obiekty i elementy małej architektury.

Budownictwo ogólne:

 • projekty obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej, rekreacyjnych,
 • projekty obiektów zaplecza socjalno-administracyjnego i technicznego zakładów górniczych i przemysłowych,
 • projekty architektury i wyposażenia wnętrz,
 • projekty lekkiej obudowy,
 • projekty modernizacji i remontów obiektów,
 • projekty zagospodarowania terenu, urządzenia i uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i szaty roślinnej, drogi i place, budowle i konstrukcje inżynierskie oraz obiekty i elementy małej architektury.

Budownictwo specjalistyczne:

 • projekty obiektów gospodarki wodnej i ściekowej takich jak: ujęcia wody, pompownie, zakłady i stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, obiekty oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne, systemy hydrotransportu oraz zbiorniki retencyjne,
 • projekty systemów odwodnieniowych,
 • projekty wyposażenia technologicznego i konstrukcji budowli hydrotechnicznych piętrzących elektrowni wodnych,
 • projekty zabezpieczeń przed wpływem oddziaływań sejsmicznych i parasejsmicznych,
 • projekty instalacji odpylania i odsiarczania gazów przemysłowych,
 • projekty układów rozmrażania wagonów.